Khánh Thành Nhà Máy Supper Foam

Tổ chức lễ Khánh Thành Nhà Máy Supper Foam