Lễ Khánh thành nhà Máy Vidan

Lễ Khánh thành nhà Máy Vidan